Agil Projektledelse

Agil Projektledelse

Flere og flere virksomheder anvender Scrum som projektstyringsmetode, når de skal udvikle IT-systemer. Det er dog de færreste som er agile, selvom de gør brug af Scrum. De fleste virksomheder har et velfungerende IT-governance metodeapparat baseret på traditionel systemudvikling, som de har opbygget og justeret gennem mange år, og de putter derfor Scrum ind i det eksisterende metodeapparat, som de kender, uden at forstå forskellen på de to vidt forskellige tilgange til IT-systemudvikling. Agil og traditionel projektledelse er meget forskellige, og derfor er det meget almindeligt både at have en projektleder og en Scrum master på samme projekt. Det er i midlertid ikke let at dele den ledende rolle mellem flere personer, som tilmed har forskellige perspektiver på hvordan IT-projekter bedst styres. Ydermere er overgangen fra traditionel systemudvikling til agil systemudvikling en lang og farefuld process, hvor der især i begyndelsen er mange nye ting som skal læres.

Et tænkt eksempel på et projekt, som anvender Scrum for første gang og som har valgt at køre 4-ugers sprint - kunne se sådanne ud:

1 uge - Analyse.  Vi skal jo først finde ud af hvad det egentligt er der skal laves - og kravene er jo klart formuleret i backlog'en

2. uge - Udvikling. Nu ved vi præcist hvad der skal til - og det er bare lige... det kan vi sagtens nå at kode på en uge

3. uge - Test. Hvorfor virker det ikke endnu? Hvem har skrevet acceptkriterierne? Vi har kun én dag til at teste i!

4. uge - Panik. Hvordan skal vi nå at blive færdige med alt det arbejde på kun én uge, især med alt det tilbageløbet som testen har affødt?

Dette er en hel naturlig, omend ikke særlig effektiv, måde at starte sin agile karrierer på, primært fordi man tager sine gamle vaner med sig fra den traditionelle tilgang til den agile tilgang.

Som det fremgår af ovenstående eksempel er det svært. Det er svært for de projektledere, der er oplært i de traditionelle projektledelsesmetoder at omstille sig og få succes med agil projektledelse. Det er svært af blive agil fordi der er tale om et paradigmeskift, hvor man skal lære at tanke og handle på helt nye måder, hvor de grundliggende antagelser og værdi er vidt forskellige fra det man er vant til, og fordi normer og artefakter (de ting og begreber man bruger i ledelsesprocessen) er diametralt modsatte af, hvad de fleste har lært gennem deres projektlederuddannelse.

Så, hvad adskiller den agile og den traditionelle projektledelse, og hvordan kommer man fra at anvende Scrum, eller andre agile metoder, til at blive en agil udviklingsorganisation?

Som udgangspunkt er der tre områder, som skal være på plads. Først og fremmest Agil Projektledelse, der beskrives nedenfor. Dernæst Agil Test, som er beskrevet i Agil Test & QA. Og endelig Agil softwareudvikling, herunder testdreven udvikling.

I det følgende vil vi se på hvordan Agil Projektledelse adskiller sig fra traditionel projektledelse og hvilke krav det stiller til den Agile Projektleder.

Hvad er forskellen på agil og traditionel projektledelse?

Det er vigtigt at slå fast at den Agile Projektleder, udover at beherske en ny form for projektledelse, også skal beherske rollen som fx Scrum master. Hvis vi holder den agile tilgang til projektledelse op mod den traditionelle tilgang er der flere grundliggende antagelser, som er vidt forskellige.

Krav - I den agile verden opstår krav løbende som en del af processen. I den traditionelle verden kan alle krav udledelse på forhånd

Systemudvikling - I den agile verden er systemudvikling inkrementel og iterativ. I den traditionelle verden er systemudvikling lineær og fastlagt på forhånd

Projektfremdrift - I den agile verden måles fremdrift på godkendte leverancer. I den traditionelle verden måles fremdrift på ressourceforbrug fx i form af forbrugt tid, penge, medarbejdertimer etc.

Overordnet fokus - I den agile verden er der fokus på at leverer efter hver iteration. I den traditionelle verden er der fokus på at følge faste regler og procedurer

Der er altså helt fundamentalt forskel på nogle af de vigtigste parametre, som projektlederen bruger til at styre sit projekt med. Så ud over at skulle lære en ny projektstyringsmetode som Scrum master, skal projektlederen ændre på sine grundliggende antagelser, værdier og normer, som igen udmynter sig i helt nye artefakter. Dette stiller nye og meget store karv til projektlederen.

Det stiller nye krav til projektlederen

Ud over de ovenstående grundliggende antagelser, medfører overgangen fra traditionel til Agil Projektledelse at projektlederen går fra Management til Leadership (ledelse). Og ledelsesfokus går fra magtledelse, hvor man dikterer hvad der skal ske - til medledelse, hvor teamet har en medbestemmelse over hvad der skal ske. Dette er meget svært for de fleste projektledere, fordi de, i de fleste tilfælde, mangler ledelseserfaring og kompetencer. De er blevet uddannet til at være managere - ikke til at være ledere.

Forskellen på Ledelse og management er som forskellen på nat og dag. I nedenstående skema er de to begreber sat op mod hinanden.

Ledelse  Management
Vision  Plan
 Motivering  Kontrol
 Sæt mission og vision  Giv mål og rammer
 Involver dit team  Styr dine ressourcer
Understøtter menneskelige ressourcer - coacher Præciser job, opgaver og kompetencer
Tænker i processer Tænker i resultater
Innoverer Administrerer
Baserer sig på tillid Sætter lid til kontrol
Ser ud mod horisonten Ser ned på bundlinjen
Udfordre Status Quo Accepterer Status Quo
Gør de rigtige ting Gør ting rigtigt
Leder folk Styrer folk
"Der er værdi i punkterne til højre, men vi værdsætter punkterne til venstre højere"

Den succesfuld Agile Projektleder behersker både management og ledelse, men anvender primært ledelse for at få projektet sikkert i mål.

Den Agile Projektleder tænker strategisk

Hvor traditionel projektledelse ofte er målrettet en tekniker med styr på hardware og systemdesign, handler jobbet for den Agile Projektleder ikke mindst om lederevner, som beskrevet ovenfor,men også indsigt i virksomhedens økonomi og talent for at gennemskue og udvikle organisationens forretningsmæssige transaktioner.
Der er forsat brug for traditionel projektledelse, for at sikre kvalitet og sikkerhed i IT-projekter. Men udviklingen kræver, at projektledere også besidder kompetencer inden for forretningsmæssig- og strategisk ledelse. Igen er det vigtigt at projektlederen kan håndtere flere discipliner; multi-faglighed er kodeordet, og fremtidens projektledere skal kunne mestre såvel traditionel som Agil Projektledelse.
Mens den traditionelle projektledelse fokuserer på teknikken og koncentrerer sig om krav, estimater, ressource- og tidsregulering, sætter den Agile Projektledelse fokus på det forretningsmæssige så som : mål, organisering, kompetencer, risikostyring, kvalitetssikring og forankring.

---o0o---

nsero anvender udelukkende Agil Projektledelse, både i traditionelle og agile projekter - med meget gode resultater. Se Global offshore virksomhed inden for olie og gas for et eksempel på hvordan agil projektledelse kan anvendes i en ikke agil projektorganisation.